Opdrachtgevers

Fish & Farm is sinds 2012 actief in het maritieme werkveld. Naast projecten in eigen beheer zoals de Vissermannenkalender, werkt Fish & Farm met diverse opdrachtgevers.

VisNedVisNed

VisNed is één van de twee grote belangenorganisaties voor de Nederlandse kottervisserij. Gezamenlijk voeren de producentenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en Noord Nederland landelijk beleid op de werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en Duurzaamheid en Technische Zaken.

gemeente-de-marne-350 Gemeente De Marne

De Marne is een plattelandsgemeente gelegen aan werelderfgoed Waddenzee, en Nationaal Park Lauwersmeer met tienduizend inwoners. De gemeente is in 1990 ontstaan en heeft 21 kernen. Visserij is een belangrijke sector voor het gebied en vormt het hart van de haven van Lauwersoog.

rijke_wadden_f24cb26d  Programma naar een Rijke Waddenzee

PRW brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. PRW doet onderzoek, verbindt en begeleidt de uitvoering van gemaakte (visserij) afspraken. De medewerkers van PRW worden geleverd vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van LNV, Coalitie Wadden Natuurlijk, RWS, de Waddenprovincies en RVO. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van expertise/projectleiders op projectbasis vanuit de markt.  PRW werkt aan het realiseren van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee aan de hand van 9 strategieën waaronder visserij.

LTO-logo LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.

Sarah-Verroen-opdrachtgever-Rijkswaterstaat-ministerie-infrastructuur-milieu Rijkswaterstaat Zee en Delta

Rijkswaterstaat Zee en Delta is onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In de Zeeuwse regio worden waterkeringen verbonden met wegen, bruggen en natuur.

Min IenM Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid. Met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Daarnaast beschermt IenM Nederland tegen wateroverlast. En bevordert het de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. De zeegerelateerde onderwerpen binnen het Ministerie van IenM zijn met name gekoppeld aan de thema’s Scheepvaart, Water en Klimaat. Noot: per 2017 Ministerie van Economie en Klimaat.

Logo WaddenacademieDe Waddenacademie

De Waddenacademie speelt een agenderende, programmerende en informerende rol bij het onderzoek in de Waddenregio. De onderzoeksgebieden zijn: klimaatwetenschappen, ecologie, geologie, economie en sociaal-culturele onderwerpen. De Waddenacademie is er met name op gericht om de doelstelling ‘het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied’ van het Waddenfonds te realiseren.

Sarah-Verroen-opdrachtgever-Nederlandse-Vissersbond De Nederlandse Vissersbond

De Nederlandse Vissersbond is één van de twee grote belangenorganisaties voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. De dienstverlening van de Nederlandse Vissersbond is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen (leden).

logo_vhl Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool VHL is een university of applied sciences. VHL leidt hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Hogeschool VHL verzorgt onderwijs binnen de domeinen Delta Areas and Resources – Animals and Business – Food and Dairy.

Sarah-Verroen-opdrachtgever-WingWing Process Consultancy B.V.

Wing begeleidt processen die bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Wing helpt overheden, bedrijven en hun maatschappelijke partners om effectief en krachtig samen te werken. Voor resultaten die ertoe doen.

Sarah-Verroen-opdrachtgever-Jongerennetwerk-visserij Jongerennetwerk Visserij

Het Jongerennetwerk Visserij is dé landelijke vereniging voor beroepsvissers tot 35 jaar oud. Een netwerk waarin jonge vissers kennismaken, kennis delen en waarin zichtbaarheid van jongeren in de visserijsector centraal staat.

b43b7095-e452-482a-8969-fed9a50393a8_WUR_RGB_standard  Wageningen Marine Research

WMR is hét Nederlandse instituut voor toegepast marien ecologisch onderzoek met als doel kennis vergaren van en advies geven over duurzaam beheer en gebruik van zee- en kustgebieden.

MRAG Marine Resources Assessment Group (MRAG) Ltd.

MRAG is een consultancy bureau gespecialiseerd in visserijonderzoek, -advies en -management. MRAG opereert vanuit meerdere locaties, Fish & Farm werkt voor een Europees onderzoek samen met de vestiging in Londen, Groot-Brittanië.

Sarah-Verroen-opdrachtgever-CoastInfo-international CoastInfo International

CoastInfo International is een onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in natuur- en milieubeleid in het algemeen en van de kust in het bijzonder.

Sarah-Verroen-opdrachtgever-Veenbrand Veenbrand

Veenbrand ontwikkelt en realiseert marketingstrategieën en reclamecampagnes die organisaties en locaties steviger positioneren. Eigentijds, energiek en eigenzinnig.

sarah-verroen-makreel-graat